www.bhpmat-sklep.pl    |    telefon: 502-167-471   |    email: kontakt@bhpmat-sklep.pl

Jesteś tutaj: Informacje Normy produktów ochrony głowy, słuchu oraz wzroku

Normy produktów ochrony głowy, słuchu oraz wzroku

Hełmy  ochronne

 Wiele  stanowisk pracy w takich gałęziach przemysłu ja np. górnictwo, energetyka,  budownictwo, leśnictwo stwarza zagrożenia dla głowy pracownika. Do  najpoważniejszych   z tych zagrożeń należą urazy mechaniczne. Środkiem ochrony indywidualnej  chroniącym głowę pracownika jest grupa  poniżej opisanych przemysłowych hełmów ochronnych. Ich głównym zadaniem jest zabezpieczenie  głowy użytkownika przed: 

  • uderzeniami  pochodzącymi od spadających przedmiotów,
  • uderzeniami  o nieruchome niebezpieczne obiekty na stanowisku pracy,
  • poprzecznie  działającymi siłami ściskającymi,
  • oraz  dodatkowo przed otwartym płomieniem, odpryskami stopionego metalu, porażeniem  prądem elektrycznym.

 

Ponadto  hełmy ochronne spełniające wymagania normy PN-EN 397:1997 służą również jako  konstrukcja bazowa dla innych środków ochrony indywidualnej np. osłon oczu i twarzy, ochronników słuchu, osłon karku itp. 

 Przemysłowe hełmy ochronne w zależności  od przeznaczenia różnią się konstrukcją. Nie mniej tego można wskazać na ich  trzy wspólne elementy: skorupę, więźbę oraz pas główny. 

 Najważniejszym  elementem hełmu z punktu widzenia elektrostatyki jest skorupa. Jej podstawowym  zadaniem jest przejęcie uderzenia, częściowe pochłonięcie jego energii i przekazanie pozostałej jej części na więźbę. Najczęściej stosowanymi  surowcami do produkcji skorup są: polietylen, poliamid, ABS i kompozyty mat  szklanych utwardzanych żywicami syntetycznymi. Zasadniczą  wadą tych materiałów, głównie ze względu na właściwości elektrostatyczne takie  jak: wysoka rezystancja, ograniczone możliwości odprowadzenia zgromadzonego  ładunku (sposób mocowania), łatwość wprowadzenia ładunków na powierzchnię  (pocieranie), jest możliwość powodowania zagrożeń w strefach gdzie występuje  atmosfera wybuchowa.

 W zależności od budowy i oferowanego stopnia  ochrony wśród przemysłowych hełmów ochronnych można wyróżnić następujące ich  typy:

 Przemysłowe hełmy lekkie

 Przemysłowy hełm lekki zabezpiecza  pracownika w przypadku zagrożenia głowy uderzeniem o twarde, nieruchome  przedmioty, które może wywołać powierzchniowe urazy skóry głowy. Spełnia on  wymagania normy PN-EN 812:2002

Przemysłowe hełmy ochronne 

 Przemysłowy  hełm ochronny zabezpiecza pracownika jeżeli jest on zagrożony przez spadające przedmioty,  które mogą uderzając w część ciemieniową głowy spowodować np. poważne  uszkodzenia czaszki, mózgu lub kręgów szyi. Spełnia on wymagania normy PN-EN  397:1997.

Wysokoskuteczne hełmy ochronne 

 Wysokoskuteczny hełm ochronny  zabezpiecza pracownika w przypadku występowania zagrożeń uderzenia przez  spadające przedmioty o dużej energii i ostrych krawędziach oraz uderzenia  pozaciemieniową częścią głowy o niebezpieczne obiekty na stanowisku pracy.  Spełnia on wymagania normy PN-EN 14052: 2006(U)

 

Nauszniki ochronne

PN-EN 352-1:2005 Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe 

PN-EN 352-2:2005 Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 2: Wkładki przeciwhałasowe 

PN-EN 352-3:2005 Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego 

Ochronniki słuchu są najprostszym i najszybszym sposobem ochrony narządu słuchu przed skutkami oddziaływania hałasu. Zgodnie z Rozporządzeniem M P i P S z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844) pracodawca ma obowiązek „zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas”. Pracodawca ma obowiązek w pierwszej kolejności zastosować odpowiednie środki techniczne (np. wyciszyć hałaśliwe maszyny, wykonać odpowiednią adaptację hali, zastosować ekrany) i organizacyjne (np. skrócić czas pracy na hałaśliwych stanowiskach pracy), a po ich wyczerpaniu, gdy w dalszym ciągu stwierdza się przekroczenie dopuszczalnych wielkości hałasu, ma obowiązek „zaopatrzyć pracowników w indywidualne ochrony słuchu, dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników oraz zapewnić ich stosowanie”.

Ochronniki słuchu dzieli się na:

  • nauszniki przeciwhałasowe
  • wkładki przeciwhałasowe.

Nauszniki przeciwhałasowe składają się z dwóch czasz tłumiących, które obejmują małżowiny uszne i przylegają do głowy miękkimi poduszkami uszczelniającymi wypełnionymi zwykle pianką ze sztucznego tworzywa lub cieczą. Czasze tłumiące są zazwyczaj wypełnione materiałem pochłaniającym dźwięk. Nauszniki przeciwhałasowe mogą występować w trzech rozmiarach: małym, dużym i normalnym. Nauszniki przeciwhałasowe normalnego rozmiaru są przeznaczone do stosowania przez osoby o rozmiarach głów stanowiących większość populacji osób pracujących. Nauszniki przeciwhałasowe dużego lub małego rozmiaru są przeznaczone do stosowania przez osoby o szczególnych rozmiarach głów. Nauszniki przeciwhałasowe mogą być niezależne lub mocowane do hełmów ochronnych.. 

W przypadku nauszników niezależnych czasze tłumiące są połączone sprężyną dociskową, wykonaną zazwyczaj z metalu lub tworzywa sztucznego, przeznaczoną do noszenia na szczycie głowy, lub z tyłu głowy lub pod brodą. Nauszniki uniwersalne mają sprężynę przystosowaną do noszenia we wszystkich trzech wymienionych pozycjach. Nauszniki ze sprężyną dociskowa przeznaczoną do noszenia tylko z tyłu głowy lub pod brodą, i których masa przekracza 150 g powinny być wyposażone dodatkowo w taśmę nośną, noszoną na szczycie głowy. 

W przypadku nahełmowych nauszników przeciwhałasowych  czasze tłumiące są mocowane za pomocą półsprężyn do przemysłowych hełmów ochronnych. 
Nahełmowe nauszniki przeciwhałasowe mogą być mocowane jedynie do tych przemysłowych hełmów ochronnych, z którymi były badane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 352-3 [6]. Wyniki badań nahełmowych nauszników przeciwhałasowych mocowanych do przemysłowych hełmów ochronnych dotyczą jedynie danego zestawu. 

Niezależne i nahełmowe nauszniki przeciwhałasowe mogą być wyposażone w układy elektroniczne. Nauszniki z układami elektronicznymi dzieli się na trzy grupy: z aktywną redukcją hałasu, z regulowanym tłumieniem oraz z łącznością bezprzewodową i bezprzewodową. Układ elektroniczny do aktywnej redukcji hałasu umożliwia podwyższenie skuteczności ochronnika w zakresie niskich i średnich częstotliwości (od 50 Hz do 500 Hz), o średnio kilkanaście dB w stosunku do skuteczności przeciętnych klasycznych nauszników przeciwhałasowych. Zadaniem układu elektronicznego nauszników z regulowanym tłumieniem jest wzmacnianie dźwięków o niskich poziomach, co w efekcie prowadzi do uzyskania charakterystyki tłumienia dźwięku rosnącej wraz ze wzrostem poziomu dźwięku w otoczeniu. Tak ukształtowana charakterystyka nausznika przeciwhałasowego poprawia zrozumiałość mowy i percepcję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych. Optymalnymi warunkami akustycznymi stosowania nauszników z regulowanym tłumieniem są hałasy o dużej dynamice poziomu ciśnienia akustycznego. W takich warunkach użytkownik ochronnika słuchu będzie dobrze odbierał wszelkie informacje akustyczne w okresach „cichych” i jednocześnie jego narząd słuchu będzie dobrze zabezpieczony przed skutkami oddziaływania hałasu o wysokich poziomach. Nauszniki przeciwhałasowe wyposażone w układy elektroniczne do łączności są stosowane w środowisku pracy przez pracowników, którzy poza ochroną narządu słuchu przed hałasem musza mieć zapewniona komunikację słowną. Specyficznym rozwiązaniem nauszników przeciwhałasowych z łącznością są nauszniki z radiem. 

Wkładki przeciwhałasowe kształtowane przez producenta są zazwyczaj wykonane z materiałów miękkich: np. waty mineralnej, silikonu, gumy, tworzyw sztucznych. Wkładki przeciwhałasowe kształtowane przez użytkownika są wykonane z materiałów ściśliwych, np. pianki poliuretanowej. Użytkownik kształtuje wkładki przed włożeniem ich do zewnętrznego przewodu słuchowego. Po umieszczeniu wkładek w przewodach słuchowych ulegają one rozszerzeniu, wypełniając je szczelnie. 

Wkładki przeciwhałasowe formowane indywidualnie dla użytkownika są zazwyczaj wykonane z tworzyw sztucznych w taki sposób, aby ich kształty odpowiadały kształtom zewnętrznych przewodów słuchowych użytkownika. 

Wkładki przeciwhałasowe ze sprężyną dociskową są to wkładki wielokrotnego użytku. Sprężyna dociskowa ma za zadanie utrzymywać wkładki wewnątrz lub u wejścia przewodu słuchowego. Sprężyna dociskowa może być noszona na szczycie głowy, pod brodą lub z tyłu głowy. 

Sprzęt ochrony oczu i twarzy chroniący przed odpryskami ciał stałych

Podstawową funkcją środków ochrony oczu i twarzy jest zabezpieczenie oczu i twarzy ich użytkownika przed: odpryskami ciał stałych oraz uderzeniem o wystające elementy np. konstrukcji budowlanych, maszyn czy gałęzie drzew.

Do ochrony oczu i twarzy przed odpryskami ciał stałych stosowane są:

  • okulary ochronne wyposażone w osłonki boczne;
  • gogle ochronne;
  • osłony twarzy noszone bezpośrednio na głowie lub mocowane na hełmie.

Wszystkie środki ochrony oczu i twarzy muszą być tak wykonane, aby mogły chronić obszar oczny. Ze względu na dużą liczbę czynników, mających wpływ na stwarzane zagrożenia przez odpryski ciał stałych, brak jest możliwości wprowadzenia wyraźnych kryteriów umożliwiających precyzyjne określenie poziomu zagrożeń występujących na stanowiskach pracy (patrz Zalecenia dotyczące  doboru sprzętu ochrony oczu i twarzy). Dla potrzeb prowadzenia badań środków ochrony oczu i twarzy przyjęto 4 poziomy zagrożeń. W zależności od prędkości uderzenia możemy wyróżnić odpryski o podwyższonej, niskiej, średniej i wysokiej energii uderzenia. 

Zgodnie   z metodą podaną w normie PN-EN 168:2005 [1] oraz wymaganiami normy PN-EN 166:2005 [2], wszystkie okulary, gogle oraz osłony twarzy, chroniące przed odpryskami ciał stałych muszą spełniać wymagania odporności na uderzenie. 

Wspólnym elementem dla większości opisanych powyżej kategorii ochron oczu jest szybka ochronna. Ponieważ jej podstawowym zadaniem jest ochrona przed uderzeniami nazywana jest często szybką przeciwodpryskową, a ochrony, w których jest montowana przeciwodpryskowymi okularami, goglami lub osłonami twarzy. Jeśli szybka ochronna posiada również właściwości filtracyjne (np. osłabia natężenie promieniowania nadfioletowego) jest ona również filtrem. Kształt szybki ochronnej różni się zasadniczo w okularach, goglach i osłonach twarzy, jednak w większości oferowanych na rynku wyrobach do budowy szybek ochronnych różnych kategorii ochron oczu, używa się głównie poliwęglanu o grubościach od 0,25 mm do 3 mm. Jest to materiał charakteryzujący się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną. W testach wytrzymałości mechanicznej szybek ochronnych, wizjerów i filtrów bada się odporność próbki na uderzenie stalową kulką (o średnicy 6 mm i masie 0,86 g) uderzającą z prędkościami odpowiednio 45 m/s (niska energia uderzenia), 120 m/s (średnia energia uderzenia) lub 190 m/s (wysoka energia uderzenia). Nawet po uderzeniu o wysokiej energii w poliwęglanie o grubości około 2 mm nie obserwuje się oznak pęknięcia materiału. Występuje jedynie ślad (wgniecenie) po uderzającej kulce. 

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl